zarzadzenie

POBIERZ W FORMACIE .DOC

Zarządzenie Nr 1/2019

Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 2 stycznia 2019 r.

 

w sprawie: ustalenia cen wynajmu pomieszczeń MGOKSiR oraz wypożyczenia

                    naczyń i pozostałej zastawy stołowej.

 

Na podstawie § 5, ust. 3, pkt. 2 i 5 Statutu MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim, nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XXXVI/251/06

z dnia 26 stycznia 2006 r. (z późn. zmianami) w sprawie nadania statutu instytucji kultury MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim – zarządzam:

 

§1

Postanowienia ogólne

Z dniem 2 stycznia 2019 r. wprowadzam w życie cennik wynajmu pomieszczeń Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, stanowiący załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz cennik wypożyczenia stołów, krzeseł, naczyń i pozostałej zastawy stołowej wraz z obrusami, jako załącznik nr 3.

§2

Cennik

 1. Ceny określone zostały w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość negocjacji cen.
 3. Ilekroć w cenniku mowa o dobie, należy przez to rozumieć 24 h, liczone od godz. 07:00 danego dnia do godz. 07:00 dnia następnego.

 

§3

Ustalanie opłat

 1. Przy wynajmie pomieszczeń na podstawie „Zarządzenia Dyrektora MGOKSiR nr 1/2019 r.” bierze się pod uwagę:
 1. czas wykorzystywania pomieszczeń,
 2. rodzaj wykorzystywanych pomieszczeń,
 3. cel wynajmu pomieszczeń.
 1. Cena wynajmu pomieszczeń na organizację zabawy sylwestrowej ustalana jest indywidualnie na podstawie konkursu ofert składanych przez potencjalnych najemców.
 2. Wynajmujący może zażądać wniesienia kaucji tytułem pokrycia ewentualnych strat, stłuczek, zniszczeń i dewastacji. Pobrana kaucja jest rozliczana przy zwrocie wynajmowanych pomieszczeń i wyposażenia. Wysokość kaucji ustalana jest każdorazowo indywidualnie.
 3. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia pomieszczeń MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim bez podania przyczyn.

 

§4

Umowa

Prawidłowe wykorzystanie pomieszczeń zabezpiecza się poprzez zawarcie pisemnej umowy najmu i/lub przyjęcia zabezpieczenia finansowego – kaucji. Wpłaty z tytułu wynajmu przyjmowane są z góry, płatne przelewem.

 

 

§5

Szczególne wykorzystanie pomieszczeń i wyposażenia MGOKSiR

 1. Na czas prowadzenia kampanii wyborczych do rad gmin, powiatów, sejmików województw,  Sejmu i Senatu RP oraz wyborów prezydenckich  i do parlamentu europejskiego – od kandydatów i od ich komitetów wyborczych  pobiera się opłaty za wynajem sali w celu przeprowadzenia spotkania z wyborcami w kwocie 50 zł. Na prowadzenie kampanii wyborczych wynajmowane są sale: „czerwona” i „zielona”. Ewentualny wynajem naczyń i kuchni ustalany jest w ramach odrębnej umowy i nie podlega zwolnieniom z opłat.
 2. Najem pomieszczeń na organizację imprez okolicznościowych przez placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) typu: zakończenie roku szkolnego, obchody rocznicowe, bale absolwentów, są zwolnione z opłat z tytułu najmu. Wynajmujący może zażądać wniesienia kaucji w wysokości 300 zł tytułem pokrycia ewentualnych strat, stłuczek, zniszczeń i dewastacji, która jest rozliczana przy zwrocie sali
  i wyposażenia.
 3. Organizatorzy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne oraz inne podmioty działające i mające siedzibę na terenie Gminy wynajmując pomieszczenia w celu organizacji  zebrań i połączonych z nimi imprez, obchodów rocznicowych na rzecz swoich członków i współpracowników korzystają ze zwolnień na zasadach określonych, jak dla placówek oświatowych. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wykazanie zaangażowania i efektywnej działalności na rzecz mieszkańców gminy. Podmioty działające na terenie Gminy, które współpracują z MGOKSiR
  w zakresie realizacji zadań statutowych również mogą korzystać ze zwolnień,
  o których mowa wyżej i na zasadach określonych wyżej.

Nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń nie obejmuje kuchni. MGOKSiR może zażądać pokrycia kosztów zużycia mediów w kuchni oraz ewentualnych stłuczek i zniszczeń wyposażenia i sprzętu należącego do MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim.

 

§6

Nadzór nad stosowaniem zarządzenia realizuje Dyrektor MGOKSiR.

 

§7

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom MGOKSiR. Zarządzenie wchodzi

w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31 grudnia 2019 r.

 

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 1/2019

Dyrektora MGOKSiR
w Nowogrodzie Bobrzańskim

z dnia 2 stycznia 2019 r.

Cennik wynajmu pomieszczeń MGOKSiR na organizację zajęć cyklicznych[1]

 

Sala

Stawka miesięczna

Cena brutto

 

Zajęcia organizowane dla mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański – odpłatne

 

Hip -hop

Sala widowiskowa

300 zł

300 zł

Zumba

Sala widowiskowa

200 zł

200 zł

 

Zajęcia organizowane dla mieszkańców Gminy Nowogród Bobrzański – nieodpłatne

 

Organizacje, stowarzyszenia, fundacje i pozostałe

mające siedzibę na terenie gminy

 

 

Zwolnione z opłat

 

Zwolnione z opłat

Organizacje, stowarzyszenia, fundacje i pozostałe

posiadające siedzibę  poza terenem gminy

 

 

50 zł

 

50 zł

 

 

[1] Przy ustalaniu cen wzięto pod uwagę częstotliwość wynajmu oraz liczbę i rodzaj wykorzystywanych pomieszczeń.