zarzadzenie

Zarządzenie nr 1/2021
Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Nowogrodzie Bobrzańskim
z dnia 02.01.2021 r.
w sprawie: ustalenia cen najmu pomieszczeń MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz wypożyczania naczyń i pozostałej zastawy stołowej.
Na podstawie §5 ust. 3 pkt 2 i 5 Statutu MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim, nadanego uchwałą Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim nr XXXVI/251/06 z dnia 26 stycznia 2006 r. (z późn. Zmianami) w sprawie nadania statutu instytucji kultury MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim
zarządzam:
§1
Postanowienia ogólne
Z dniem 2 stycznia 2020 r. wprowadzam w życie cennik wynajmu pomieszczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji, stanowiący załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia oraz cennik wypożyczenia stołów, krzeseł, naczyń i pozostałej zastawy stołowej wraz z obrusami, jako załącznik nr 3.
§2
Cennik
1. Ceny określone zostały w załącznikach do niniejszego zarządzenia.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach istniej możliwość negocjacji cen.
3. Ilekroć w cenniku mowa o dobie, należy przez to rozumieć 24 h, liczone od godz. 07:00 danego dnia do godz. 07:00 dnia następnego.
§3
Ustalanie opłat
1. Przy wynajmie pomieszczeń na podstawie niniejszego zarządzenia bierze się pod uwagę:
a) Czas wykorzystania pomieszczeń,
b) Rodzaj wykorzystywanych pomieszczeń,
c) Cel wynajmu pomieszczeń.
2. Cena najmu pomieszczeń na organizację zabawy sylwestrowej ustalana jest indywidualnie na podstawie konkursu ofert.
3. Wynajmujący może zażądać wniesienie kaucji tytułem pokrycia ewentualnych strat, stłuczek, zniszczeń i dewastacji. Pobrana kaucja jest rozliczana przy zwrocie wynajmowanych pomieszczeń i wyposażenia. Wysokość kaucji ustalana jest każdorazowo indywidualnie.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia pomieszczeń MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim bez podania przyczyn.
§4
Umowa
Prawidłowe wykorzystanie pomieszczeń zabezpiecza się poprzez zawarcie pisemnej umowy i/lub przyjęcia zabezpieczenia finansowego – kaucji. Wpłaty z tytułu wynajmu przyjmowane są z góry, płatne przelewem.
§5
Szczególne wykorzystanie pomieszczeń i wyposażenia MGOKSiR
1. Na czas prowadzenia kampanii wyborczych do rad gmin, powiatów, sejmików województw, Sejmu i Senatu RP oraz wyborów prezydenckich i do parlamentu europejskiego – od kandydatów i od ich komitetów wyborczych pobiera się opłaty za wynajem Sali w celu przeprowadzenia spotkania z wyborcami w kwocie 50 zł. Na prowadzenie kampanii wyborczych wynajmowana jest sala „czerwona”. Ewentualny wynajem naczyń i kuchni ustalany jest w ramach odrębnej umowy i nie podlega zwolnieniom z opłat.
2. Najem pomieszczeń na organizację imprez okolicznościowych przez placówki oświatowe (szkoły, przedszkola) typu: zakończenie roku szkolnego, obchody rocznicowe, bale absolwentów, są zwolnione z opłat najmu. Wynajmujący może żądać wniesienia kaucji w wysokości 300 zł tytułem pokrycia ewentualnych strat, stłuczek, zniszczeń i dewastacji, która jest rozliczana przy zwrocie sali i wyposażenia.
3. Organizatorzy: stowarzyszenia, fundacje, organizacje społeczne oraz inne podmioty działające i mające siedzibę na terenie gminy Nowogród Bobrzański wynajmując pomieszczenia w celu organizacji zebrań i połączonych z nimi imprez, obchodów rocznicowych na rzecz swoich członków i współpracowników korzystają ze zwolnień na zasadach określonych , jak dla placówek oświatowych. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest wskazanie zaangażowania i efektywnej działalności na rzecz mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański. Podmioty działające na terenie gminy Nowogród Bobrzański, które współpracują z MGOKSiR w zakresie realizacji zadań statutowych również mogą korzystać ze zwolnień, o których mowa wyżej i na zasadach określonych powyżej. Nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń nie obejmuje kuchni. MGOKSiR może zażądać pokrycia kosztów zużycia mediów w kuchni oraz ewentualnych stłuczek i zniszczeń wyposażenia i sprzętu należącego do MGOKSiR.
§6
Postanowienia końcowe
1. Nadzór nad stosowaniem zarządzenia realizuje Dyrektor MGOKSiR.
2. Wykonania zarządzenia powierza się pracownikom MGOKSiR.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do 31.12.2021 r.

 


Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 02.01.2021 r. w sprawie: ustalenia cen najmu pomieszczeń MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz wypożyczania naczyń i pozostałej zastawy stołowej.

 

Cennik wynajmu pomieszczeń MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim

 

Lp.

Nazwa pomieszczenia

Okres wynajmu

Cena brutto

1.

Sala widowiskowa

Doba

650,00 zł

2.

Sala czerwona

Doba

450,00 zł

3.

Sala widowiskowa+

Sala czerwona +

kuchnia

Weekend

2.000,00 zł

4.

Sala widowiskowa+kuchnia

Weekend

1.800,00 zł

5.

Kuchnia

Doba

400,00 zł

 

Dodatkowe opłaty.

Do cen najmu należy doliczyć:

  1. Do pozycji od 1 do 4 koszt zużycia energii elektrycznej (1 zł/kWh) dot. korzystania z

klimatyzacji,

  1. Do pozycji od 3 do 5 koszt zużycia energii elektrycznej (1zł/Kwh) dot. kuchni oraz koszt

zużycia gazu (2,45 zł/m3) dot. kuchni

  1. Pozostałe media tj. woda, kanalizacja, śmieci, energia elektryczna (poza kanalizacją i kuchnią)  w cenie wynajmu sal.
  2.  Wynajem stołów i krzeseł w cenie wynajmu sali.
  3.  Do pozycji 3 i 4 istnieje możliwość wynajęcia kuchni od dnia poprzedniego – opłata 200,00 zł brutto, energia elektryczna i gaz zgodnie z pkt 2.

Załącznik nr 2

do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 02.01.2021 r. w sprawie: ustalenia cen najmu pomieszczeń MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz wypożyczania naczyń i pozostałej zastawy stołowej.

 

 

Cennik wynajmu pomieszczeń MGOKSiR na organizację zajęć cyklicznych

 

  1. Zajęcia organizowane dla mieszkańców gminy Nowogród Bobrzański –

odpłatnie: wynajem sali widowiskowej – 300 zł brutto miesięcznie lub 50 zł za godzinę brutto, wynajem sali czerwonej – 200 zł brutto miesięcznie lub 30 zł za godzinę brutto.

 

  1. Zajęcia organizowane dla mieszkańców gminy nieodpłatnie:
  1. Organizacje, stowarzyszenia, fundacje i pozostałe mające siedzibę na terenie gminy Nowogród 

Bobrzański – zwolnione z opłat,

  1. Organizacje, stowarzyszenia, fundacje i pozostałe posiadające siedzibę poza terenem gminy Nowogród Bobrzański – 50 zł miesięcznie.

Załącznik nr 3

do zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 02.01.2021 r. w sprawie: ustalenia cen najmu pomieszczeń MGOKSiR w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz wypożyczania naczyń i pozostałej zastawy stołowej.

 

 

Cennik wypożyczenia naczyń i pozostałej zastawy stołowej

wraz z obrusami na stoły

 

 

1. Wypożyczenie naczyń (talerze, szklanki, literatki, kieliszki itp.) – 0,35 zł brutto za sztukę.

2. Wypożyczenie pozostałej zastawy stołowej (łyżki, łyżeczki, widelce, noże) – 0,35 zł brutto za sztukę.

3. Wypożyczenie obrusu – 6,00 zł brutto za sztukę

4. Wypożyczenie warnika – 15,00 zł brutto za sztukę

 

 

Cennik wypożyczenia naczyń i pozostałej zastawy stołowej

wraz z obrusami na stoły (ceny za dobę)

osobom poza teren MGOKSiR

 

 

1. Wypożyczenie krzesła: 5,00 zł brutto za sztukę

2. Wypożyczenie stołu : 10,00 zł brutto za sztukę

3. Wypożyczenie zestawu biesiadnego (stół + dwie ławki): 20,00 zł brutto

4. Wypożyczenie stołu biesiadnego: 10,00 zł za sztukę

5. Wypożyczenie ławki biesiadnej: 5,00 zł za sztukę