RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie art. 13 ust  1  i  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i Rady  (UE)  2016/679  z  dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim, ul. Pocztowa 7, 66-010 Nowogród Bobrzański.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panem Jarosławem Sakiem dbającym o ochronę powierzonych nam przez Państwo danych jest zapewniony pod adresem e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl i/lub poprzez pocztę tradycyjną na adres Administratora Danych Osobowych z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych. Informację można także uzyskać pod adresem e-mail: poczta@mgoksir.pl lub nr tel.: 68 3276 557 lub bezpośrednio w siedzibie Administratora.
 3. Państwa dane będą przez nas przetwarzane w celu:
  1. realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze zgodnie z art. 6 ust.1 lit c. RODO,
  2. wykonywania podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem  umów  z  osobami,  a  także  podmiotami  trzecimi,  w  tym  z  naszymi  partnerami    i sponsorami, realizacją celów statutowych tj.: organizacja warsztatów edukacyjnych, zajęć, konkursów, spotkań autorskich, wystaw, koncertów, wydarzeń kulturalnych i artystycznych, półkolonii, itp., zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. b RODO,
  3. wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b RODO,
  4. ustalenia i obrony roszczeń, a także tworzenie zestawień i analiz w związku z wykonywaniem naszych zadań statutowych i obowiązków prawnych, w tym umownych, 
  5. w pozostałych przypadkach Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i celu określonym w treści zgody zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO.

Szczegółowe informacje na temat  celów i środków przetwarzania danych osobowych są dostępne      u Administratora i/lub Inspektora Ochrony Danych.

 

 1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach, o których mowa powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 

  1. Organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  2. Inne podmioty, które na podstawie sotosownych umów podpisanych z Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest MGOKSiR.  

 

 1. Za Państwa zgodą przetwarzamy dane szczególnych kategorii (tzw. dane wrażliwe). Dotyczy to sytuacji, gdy ze względu na bezpieczeństwo dziecka, przekażecie nam Państwo informacje dotyczące jego szczególnych potrzeb lub stanu zdrowia.
 2. Zakres pozyskiwanych i przetwarzanych danych obejmuje głównie dane identyfikacyjne, oraz dane kontaktowe niezbędne do udziału osoby w akcjach organizowanych przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji oraz w celu zawarcia umowy tj.: rok urodzenia dziecka, imię i nazwisko dzieci i ich rodziców opiekunów), PESEL (rodzica / opiekuna), jego adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail). Przetwarzamy również dane osobowe w postaci wizerunków naszych uczestników związanych z ich aktywnością prowadzona przez MGOKSiR (np. zdjęcia z wydarzeń organizowanych przez naszą instytucję).
 3. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim może udostępniać Państwa dane następującym kategoriom podmiotów:
  1. Podmioty lub organy, które są upoważnione na podstawie przepisów prawa;
  2. Instruktorzy warsztatów i zajęć organizowanych przez MGOKSiR, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Udostępnienie odbywa się na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych lub indywidualnych upoważnień administratora. Dotyczy to danych osób zapisanych na warsztaty i zajęcia prowadzone przez tych instruktorów.
  3. Pracownikom  administratora,  na  podstawie  wydanego  upoważnienia  i  podpisanej  klauzuli   o zachowaniu poufności.
  4. Firmom ubezpieczeniowym. Dotyczy to danych osób biorących udział w wycieczkach / warsztatach organizowanych przez naszą instytucję.
  5. Firmom oferującym pomoc prawną, informatyczną, doradczą oraz innym podmiotom działającym na nasze zlecenie, a świadczącym nam usługi niezbędne do realizacji naszych zadań statutowych i wykonywania innych obowiązków prawnych w tych umownych.
 4.    Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami i przez okres czasu niezbędnym do pełnej realizacji celu w jakim zostały one zebrane.
 6. Posiadacie Państwo prawo dostęp do treści swoich danych oraz macie prawo do ich sprostowania, usunięcia – jeżeli przepisy nie stanowią inaczej, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę możecie Państwo wycofać w siedzibie administratora, telefonicznie lub mailowo na adres e-mail: poczta@mgoksir.pl lub iod@nowogrodbobrz.pl
 7. W każdym czasie mogą Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych osobowych, jednak w wielu przypadkach uniemożliwi on nam w pełni realizację celów określonych w pkt  3.
 8. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego dziecka, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 10. Macie Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych który jest organem nadzorczym, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych;
 11. Państwa dane przetwarzane przez MGOKSiR nie będą podlegać procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji. To znaczy, że nie będą one przetwarzane w sposób automatyczny i nie będą podlegać profilowaniu.
 12. Wszystkie   posiadane   dane   zabezpieczamy   przed   niepowołanym   dostępem   osób   trzecich.   W stosunku do plików komputerowych używamy metod kryptograficznych lub haseł dostępu. Dostęp do    aplikacji    zawierającej    dane    osobowe    posiadają    tylko    uprawnione    osoby    i    tylko    w niezbędnym zakresie zaś dokumenty w postaci papierowej przechowywane są w miejscach, fizycznie zabezpieczonych przed dostępem nieupoważnionych osób trzecich. W niektórych sytuacjach stosujemy także pseudonimizację danych.