Klauzula RODO - FACEBOOK

2019-11-18

KLAUZULA INFORMACYJNA

profilu na portalu społecznościowym Facebook

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, str.1) – dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w związku z obserwowaniem i Pani/Pana aktywnością na tym profilu Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Nowogrodzie Bobrzańskim.
 2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail: iod@nowogrodbobrz.pl,
 3. Dane osobowe przetwarzane będą przetwarzane w w celu promowania wydarzeń, produktów oraz usług Administratora, a także w celu kontaktu z Użytkownikami.
 4. Do wszystkich informacji o Użytkownikach ma dostęp właściciel portalu społecznościowego Facebook a wszystkie interakcje na profilu Administratora są widoczne dla jego innych Użytkowników.
 5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne aby mój wizerunek mógł być publikowany w celach wskazanych powyżej.
 6. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę – art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom. W szczególności, w związku z tym, dane w postaci wizerunku będą publikowane na portalu społecznościowym Facebook (na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy), moje dane osobowe zostaną udostępnione – Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin, Irlandia i Facebook, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, Ca 94025, USA. Tym samym moje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, które w szczególności mogą nie zapewniać dostatecznego poziomu ochrony danych. Moje dane zostaną przetransferowane przez serwis Facebook na jego serwery w celu stworzenia kopii zapasowej oraz w celach związanych z działalnością serwisu.   
 8. Okres przechowywania danych :

Okres przetwarzania danych jest związany z celami i podstawami ich przetwarzania. W związku z czym:

 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody,
 • Dane przetwarzane na podstawie wymogów ustawowych będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przechowanie.
 • Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora będą przetwarzane do czasu skutecznego złożenia sprzeciwu lub ustania tego interesu np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będą przetwarzane przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń,
 • Dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a dostępne za pomocą funkcji „Facebook Audience Insights" będą przetwarzane przez czas dostępności tych danych w serwisie Facebook wynoszący 2 lata.
 1. Osoba, której dane osobowe przetwarza administrator danych, posiada prawo do

(z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):

 • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • sprostowania danych (zgodnie z art. 16 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • usunięcia danych (zgodnie z art. 17 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
 • cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 1. W sytuacji gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub opiekuna prawnego dziecka, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 
 2. Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.
 3. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO.